50th Anniversary Convention - Federation's Past Presidents

+Farid Shatara 1959-1962
+Atty. Karim Ajluni (Legal Advisor Emeritus) 1963
+Atty. Paul Rukab 1964
+Naim Kawwas 1965
+Ibrahim Kashou 1966
+Shawki Ghannam 1967
+Salem Shunnarah 1968
+Wadie Harb 1969
+Nadim Ajlouny 1970
+Mansur Dudum 1971
+Mufid Harb 1972
+George Mogannam 1973
Salim Iqal 1974
+Salameh Zanayed 1975
+Essa Ghannam 1976
+Mukhlas Saah 1977
+George N. Khoury 1978
+Ziadeh Shamieh 1979
+Atty. Jawad George 1980
Atty. Edward Ajlouny 1981
Audie Dudum 1982
+Isa Hassan 1983
Samir Totah 1984
Nick Zaybak 1985
George Saba 1986
Ibrahim Ghanayem 1987
+Jamal Farhat 1988
Dr. Anis Ajluni 1989
+Fuad Mogannam 1990
Leila Saba Hanna 1991
Atty. Elias Z. Shamieh 1992
Samir Z. Farhat 1993
Dr. Walid F. Kandah 1994
Maher Ajluni 1995
Salem Mufarreh 1996
Atty. Samir Mashni 1997
+Bader Farhat 1998
Husam Misleh 1999
Dr. May Saba 2000
+Samir Kassees 2001
Dr. George Zaibaq 2002
George Eways 2003
David Bateh 2004
Michael Mufarreh 2005
Jamal Jubran 2006
Yacoub Zayed 2007
Emeel S. Ajluni 2008
Charlie Shamieh 2009
Johnny Rukab 2010
Terry Ahwal-Morris 2011
Dr. Angie Ghanayem 2012
+John (Hanna) Faris 2013
Bassam Eways 2014
Ken Harb 2015
Jeff Ajlouny 2016
Dr. Hanna Hanania 2017
George Habeeb 2018
Daniel Harb 2019
Rudolph Shatarah 2021
Isam Dughman 2022

+ deceased