50th Anniversary Convention - Federation's Past Presidents

Farid Shatara 1959
Atty. Karim Ajluni (Legal Advisor Emeritus) 1963
Atty. Paul Rukab 1964
+Naim Kawwas 1965
Ibrahim Kashou 1966
+Shawki Ghannam 1967
Salem Shunnarah 1968
Wadie Harb 1969
Nadim Ajlouny 1970
Mansur Dudum 1971
Mufid Harb 1972
George Mogannam 1973
Salim Iqal 1974
Salameh Zanayed 1975
Essa Ghannam 1976
Mukhlas Saah 1977
George N. Khoury 1978
Ziadeh Shamieh 1979
Atty. Jawad George 1980
Atty. Edward Ajlouny 1981
Audie Dudum 1982
+Isa Hassan 1983
Samir Totah 1984
Nick Zaybak 1985
George Saba 1986
Ibrahim Ghanayem 1987
Jamal Farhat 1988
Dr. Anis Ajluni 1989
+Fuad Mogannam 1990
Leila Saba Hanna 1991
Atty. Elias Z. Shamieh 1992
Samir Z. Farhat 1993
Dr. Walid F. Kandah 1994
Maher Ajluni 1995
Salem Mufarreh 1996
Atty. Samir Mashni 1997
Bader Farhat 1998
Husam Misleh 1999
Dr. May Saba 2000
Samir Kassees 2001
Dr. George Zaibaq 2002
George Eways 2003
David Bateh 2004
Michael Mufarreh 2005
Jamal Jubran 2006
Yacoub Zayed 2007
Emeel S. Ajluni 2008
Charlie Shamieh 2009
Johnny Rukab 2010
Terry Ahwal-Morris 2011
Dr. Angie Ghanayem 2012
John (Hanna) Faris 2013
Bassam Eways 2014

+ deceased